AVÍS LEGAL

1. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA PRESENT WEB

Us informem que el titular de la present Web és Xarxa Coordinadora Multiserveis CMS, S.L., d’ara endavant CMS Multiserveis, amb domicili social al carrer Múrcia 2-4, locals 8-9-10-11 08026 Barcelona, Espanya i C.I.F. número B-61302915, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 29.608, Foli 37, Full Registral 156972. Telèfon: 933 933 400 i Fax: 933 933 433.

2. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’accés a aquesta pàgina web, li atribueix la condició d’“Usuari”, implicant la seva acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals que hi estiguin publicades, en el moment que accedeixi a la web. En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades a la pàgina web.
CMS Multiserveis podrà establir condicions particulars que seran aplicables per a l’ús i/o contractació de serveis específics, i aquestes condicions generals seran d’aplicació supletòria.

3. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquestes condicions generals d’ús regulen l’accés, la navegació i l’ús de la pàgina web, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts com ara els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de CMS Multiserveis o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de CMS Multiserveis o tercers, sense que es pugui entendre que l’accés a la pàgina web atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius.
CMS Multiserveis podrà establir condicions particulars que seran aplicables per a l’ús i/o contractació de serveis específics, i aquestes condicions generals seran d’aplicació supletòria.

4. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS SERVEIS

4.1. L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte de la pàgina Web de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal. L’Usuari respondrà davant de CMS Multiserveis o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

4.2. Queda expressament prohibit l’ús de la pàgina web amb fins lesius de béns o interessos de CMS Multiserveis o de tercers o que de qualsevol altra manera sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques ( programari) de CMS Multiserveis o de tercers.

4.3. Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent s’haurà d’abstenir de:
Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats a la llei o expressament consentits per CMS Multiserveis o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.
Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer.

4.4. L’Usuari garanteix que tota la informació aportada a través dels formularis de subscripció inclosos en aquesta Web és lícita, real, exacta, veraç i actualitzada. Serà exclusiva responsabilitat de l’Usuari la comunicació immediata a CMS Multiserveis de qualsevol modificació que es pugui donar a la informació subministrada. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a CMS Multiserveis oa tercers per la informació que faciliti.

4.5. L’Usuari s’abstindrà de: introduir virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters amb la finalitat de fer malbé o alterar els sistemes informàtics d’aquesta Web: obstaculitzar l’accés d’altres Usuaris mitjançant el consum massiu de recursos; captar dades incloses en aquesta Web amb finalitat publicitària; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a disposició de tercers els continguts inclosos en aquesta Web; realitzar accions a través dels serveis inclosos en aquest web que puguin lesionar la propietat intel·lectual, secrets industrials, compromisos contractuals, drets a l’honor, a la imatge i la intimitat personal de tercers; realitzar accions de competència deslleial i publicitat il·lícita.

4.6. Si per a la utilització i/o contractació d’un servei a la pàgina web, l’usuari hauria de procedir

al registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i licita. Si com a conseqüència del registre es dotés l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis.

5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CMS Multiservicios, és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que integren la pàgina web, incloent-hi la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, sons i altres elements continguts en lloc web.
En cap cas l’accés, o la navegació a la pàgina web, implica renúncia, transmissió o llicència total o parcial de CMS Multiserveis per a ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial.
Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, copiat, distribució, comercialització transformació, reutilització, comunicació pública i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web, sense autorització expressa i per escrit de CMS Multiserveis, constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT I GARANTIES

6.1. CMS Multiservicios, declara que ha adoptat les mesures tant tècniques com organitzatives, que dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el funcionament correcte del web, així com l’absència de virus i components nocius, però no es pot fer responsable de:

• La continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis recollits a la pàgina web.

• L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que es pugui produir.

• L’absència de virus i/o altres components nocius a la pàgina web.

• La inexpugnabilitat de les mesures de seguretat adoptades.

• Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de la pàgina web.

6.2. L’Usuari serà l’únic responsable davant de tercers, de qualsevol comunicació enviada personalment o al seu nom a la pàgina Web, així com de l’ús il·legitim dels continguts i serveis continguts en aquest Web.

6.3. CMS Multiservicios, es reserva el dret a suspendre temporalment i sense avís previ, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.4. Els enllaços a altres pàgines Web que si escau existeixin a la pàgina Web poden portar-lo a llocs Web dels quals CMS Multiserveis, no assumeix cap responsabilitat, ja que no té cap tipus de control sobre aquests, sent la seva finalitat informar a l’Usuari de altres fonts d’informació, per la qual cosa l’Usuari accedeix sota la seva responsabilitat exclusiva al contingut i en les condicions d’ús que hi regeixin.

7. DURADA I MODIFICACIÓ

CMS Multiservicios, es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals d’accés, publicant els canvis a la pàgina web. Així mateix podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència s’entendran com a vigents, les condicions generals que estiguin publicades en el moment que l’usuari accedeixi a la pàgina web.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, mitjançant aquesta Política de Privadesa, Xarxa Coordinadora Multiserveis CMS, S.L., amb domicili social al carrer Múrcia 2 -4, locals 8-9-10-11 08026 Barcelona, Espanya i C.I.F. número B-61302915 (“CMS Multiservicios”) desitja informar els usuaris (“Usuaris”) del seu lloc web (“www.cmsmultiservicios.com”) sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a CMS Multiserveis les dades personals que se’ls puguin requerir o que se’n puguin obtenir sobre aquestes en ocasió del seu accés i ús del Lloc Web.

8.1. OBJECTE I FINALITAT DE LA RECOLLIDA DE DADES PERSONALS

CMS Multiserveis recull dades personals dels Usuaris del Lloc Web (“Dades Personals”) a través de diversos mitjans, com per exemple, a través de l’apartat “Contacte”.
Llevat que s’indiqui una altra cosa, sense perjudici que el subministrament de les dades facilitades a CMS Multiserveis és voluntari, la manca de subministrament d’aquestes dades pot afectar la qualitat dels serveis proporcionats per CMS Multiserveis.
Les Dades Personals dels Usuaris s’inclouen en un fitxer automatitzat de CMS Multiserveis amb vista a, entre d’altres, ma

tenir una relació adequada amb els Usuaris, així com per atendre adequadament qualsevol consulta o sol·licitud d’informació plantejada pels Usuaris i, si escau, per a la remissió d’informació sobre els serveis o activitats de CMS Multiserveis que poguessin ser de l’interès dels Usuaris .

8.2. COOKIES

CMS Multiserveis utilitza cookies per identificar els Usuaris que visiten el Lloc Web, recordar les preferències dels Usuaris i proporcionar serveis personalitzats, així com per fer un seguiment de la utilització del Lloc Web. L’Usuari pot configurar el vostre navegador perquè rebutgi la instal·lació de cookies. No obstant això, determinades àrees o serveis del Lloc Web podrien no estar disponibles en cas de triar aquesta opció.
Així mateix, el Lloc Web pot incloure galetes de tercers proveïdors de serveis i/o continguts. CMS Multiserveis no controla la introducció d’aquestes galetes i en conseqüència no serà en cap cas responsable per qualsevol activitat de tractament duta a terme per aquests tercers en relació amb les dades recollides a través de les galetes introduïdes per aquestes galetes al Lloc Web.

8.3. MENORS D’EDAT

El Lloc Web està dirigit exclusivament a Usuaris majors d’edat, per tant està restringida l’entrada de menors d’edat al mateix. Sense perjudici d’això, CMS Multiservicios es reserva el dret de verificar, pels mitjans que consideri més oportuns, l’edat real de qualsevol Usuari del Lloc Web.
Sota sospita que un Usuari del Lloc Web és menor d’edat, i que ha falsejat les dades que es requereixen per accedir-hi, CMS Multiserveis podrà denegar a l’Usuari esmentat l’accés als serveis oferts.

8.4. PRESTACIÓ DE SERVEIS PER PART DE TERCERS

CMS Multiservicios pot requerir posar les Dades Personals o part d’aquestes a disposició de tercers prestadors de serveis, com per exemple empreses informàtiques, que podran estar localitzades a l’Espai Econòmic Europeu, amb la finalitat del manteniment i funcionament adequat del Lloc Web.

8.5. SEGURETAT

CMS Multiservicios manifesta i garanteix que realitzarà en tot moment els seus millors esforços per mantenir la seguretat i confidencialitat de les dades personals i que continuarà millorant les mesures de seguretat adoptades en línia amb qualsevol desenvolupament legal i tecnològic. En particular, CMS Multiserveis garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat exigides d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal.

8.6. DRETS DELS USUARIS

L’Usuari podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves Dades Personals, mitjançant sol·licitud realitzada a l’apartat de Contacte, atenció personalitzada, del Lloc Web o trucant a la Línia d’Atenció de CMS Multiserveis al 933 933 400.

8.7. MODIFICACIONS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

En cas que CMS Multiserveis modifiqui la present Política de Privadesa, CMS Multiserveis publicarà una notificació al Lloc Web perquè els Usuaris puguin tenir coneixement de qualsevol canvi en el tipus de Dades que es recullen, les finalitats del tractament i/o les comunicacions a tercers. En cap cas qualsevol modificació de la present Política de Privadesa afectarà, per si mateixa, l’elecció que l’Usuari hagi formulat pel que fa a la manera com CMS Multiserveis pot utilitzar les seves Dades Personals. Si en qualsevol moment CMS Multiserveis decidís utilitzar les Dades Personals dels Usuaris de forma diferent de l’establerta en el moment de la seva recollida, ho notificarà als Usuaris per correu electrònic sol·licitant el seu consentiment sobre això.

8.8. ACCEPTACIÓ

L’enviament de Dades Personals, mitjançant els formularis del Lloc Web, o per l’ús d’altres serveis oferts pel Lloc Web suposa el consentiment exprés al tractament de les Dades Personals per CMS Multiserveis en els termes descrits a la present Política de Privadesa

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Aquest Text Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.
CMS Multiserveis i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.