Neteja

CMS MULTISERVICIOS realitza serveis de Neteja Industrial, Neteja de Comunitats, Oficines i Pisos, Neteja d'Aparcaments i Neteja de Centres Comercials, Esportius, d'Ensenyament i d'Oci. Tot això realitzat amb els instruments, productes i elements de protecció individual degudament homologats i adequats a cada necessitat.


SECTORS

 • Qualsevol tipus d'Indústria, tant les de Base - transformació de matèries primeres en productes semielaborats, com de Béns d'Equip - transformació de productes semielaborats en equips productius, com les de béns de consum - fabricació de béns destinats a l'ús directe, així com tot tipus de Plantes de Tractament Integral de Residus.
 • Tot tipus d'immobles: pisos individuals, oficines, comunitats de propietaris.
 • Aparcaments tant del sector públic com privat, en règim de propietat, pupil · latge o de Tarifa horària, ubicats tant en superfícies d'ús exclusivament per a aparcaments, com els instal·lats en grans superfícies, així com en Comunitats de Propietaris.
 • Centres Comercials, Centres d'Ensenyament i Instal·lacions Esportives i d'Oci.


LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

Tenim 15 anys de presència al sector. L'experiència de la realització de més de 2.000.000 de m2 anuals de neteja i higienització en diferents instal · lacions, ens atorga la confiança dels nostres clients, entre els que destaquem:
 


FACILITEM ESTALVI DE COSTOS

Mitjançant la Unificació del Sistema de Neteja amb un únic Protocol i sistema de Qualitat. Complint criteris de control de qualitat i portant Responsables d'equip, per a la transmissió d'informació i incidències del servei. El control de qualitat s'ha de fer seguint les directrius del client. Per a la realització del servei sol · licitat es planificarà una programació, tant del servei a realitzar com el seu calendari, així com la metodologia a emprar en cada un dels mètodes de neteja a utilitzar incloent-hi tant el material, com els productes juntament amb els seus paràmetres d'ús Aportació de Panells de control per a la realització dels Serveis.


PROPORCIONEM UNA ÀGIL I FÀCIL COMUNICACIÓ

L'existència d'un únic interlocutor responsable vàlid amb el client per a la prestació del Servei per part de CMS. Els responsables d'equip nomenats per CMS, reportaran la informació i incidències del servei a aquest interlocutor.

Un únic número de telèfon per a la comunicació - 933 933 400 - (24 hores) que registrarà les trucades i les desviarà en cas que es produeixin fora d'horari d'oficina.


PORTAL WEB INFORMÀTIC PER SEGUIMENT DE LA GESTIÓ

Mitjançant el nostre suport informàtic exclusiu per al client ens permet Planificar i Gestionar tots els serveis de neteja, possibilitant:

 • La coordinació i planificació dels serveis abans de realitzar-los amb els responsables de cada empresa.
 • La notificació d'incidències.
 • La sol·licitud de serveis extraordinaris (neteja de grafits, inundacions, repintats, etc.).
 • L'aportació de controls de qualitat per a seguiment de les intervencions efectuades.
 • Obtenir de forma automàtica una major dotació de recursos, tant humans com materials.


SERVEIS DE NETEJA

Realitzem tot tipus de Neteges, incloent, neteges final d'obra, Abrillantat i tractament de paviments, Decapat i segellat de paviments i PVC, Neteja general de vidres, Treballs en altures, Escombrat i Fregat mecànic de paviments, Neteja amb aigua a pressió i / o màquines de vapor a pressió, Neteja d'inundacions amb bomba a pressió, Neteja industrial de dipòsits, maquinària i conduccions, Neteges tècniques, etc ...


ELS NOSTRES SERVEIS INCLOUEN

 • Contractació laboral.
 • Costos de Salaris i Seguretat Social.
 • Mútua d'accidents de treball.
 • Suplència del personal en cas de baixa per malaltia, accident, vacances, etc.
 • Formació inicial i continuada del seu personal.
 • Assegurança de responsabilitat civil de 600.000 €.
  Cobrint la responsabilitat per defectes d'execució o danys causats a mobles i immobles propietat del client, amb motiu de la prestació dels serveis contractats, sempre que aquells defectes o danys siguin comunicats per escrit dins el termini de trenta dies des de la producció dels danys.
 • Auditories de Neteja.
  En les Auditories realitzades es valoren per a cada un dels elements, com: sòls, superfícies verticals, mobiliari, fons qualsevol incidència (brutícia, taques traques i pols) utilitzant càmeres de fotos per recollir les imatges digitalitzades.

 

Sistema Integrat de Qualitat, Control i Seguiment

 • Norma ISO 9001:2008 de Qualitat.
 • Norma ISO 14001-2004 Protecció Ambiental.
 • Norma OHSAS 18001-2007 Prevenció de Riscos Laborals.
 • Protecció de Dades.
 • Mètodes de treball.
 • Sistema Informàtic integral denominat OfficePGE, que permet planificació de serveis, control seguiment, auditories etc.
 • Classificació Grup U Subgr 01 Categ D d'empresa a Nivell Nacional – Per a Concursos en Licitacions de l'Administració Pública
 • Certificat REA - Registro d'empreses Acreditades per intervenir en la subcontractació en el sector de la construcció com a contractista o subcontractista.
 • RELI (Registri Electrònic d’Empreses Licitadores) Nombre d'inscripció registral NB1117209
 • Empresa Registrada en Market Place en www.caixaexchange.com
 • Empresa Registrada en Registre de Proveïdors Docuplus.
 • Empresa que respecta el Principi d'Igualtat de Tracte i Oportunitats.
CertificadoCalidad-1


CertificadoAmbiental-1


CertificadoRiesgosLaborales-1


Sol·licita Pressupost sense compromís

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION